Grad Varaždin objavio je Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu čime će se omogućiti aktivno uključivanje mladih u odlučivanje o tome koji će se projekti za mlade financirati iz proračuna Grada Varaždina.

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta nije određen, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 20.000,00 kn. Predlagatelj može od Grada Varaždina zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade mogu podnijeti:

  • mladi od 15 do 30 godina s prebivalištem/boravištem na području Grada Varaždina
  • odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Grada Varaždina
  • organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s mladima i za mlade te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Grada Varaždina.

Sva pitanja vezana uz prijavu mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na email adresu mladi.proracun@varazdin.hr, najkasnije do 21. travnja 2022. godine.

Rok za prijavu aktivnosti ili projekta je 25. travnja 2022. godine.

Sve informacije o tome kako prijaviti aktivnost ili projekt, koji su projekti ili aktivnosti prihvatljivi i druge informacije su objavljene TU. 

Tekst: Grad Varaždin/Fotografija: Anea Mamić/Ilustracija