Grad Varaždin objavio je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova_ica i zamjenika_ca članova_ica Savjeta mladih Grada Varaždina.

Savjet mladih Grada Varaždina savjetodavno je tijelo Grada Varaždina, osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Varaždinu. Ima 9 članova_ica koje bira Gradsko vijeće Grada Varaždina na razdoblje od 3 godine.

Pravo predlaganja kandidata_kinja za članove_ice i zamjenike_ice članova_ica Savjeta mladih imaju:

– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade

– učenička vijeća

– studentski zborovi

– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj

– neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

Rok za dostavu kandidature je srijeda, 23. rujna 2020. godine do 23:59 sati.

Pripadajući obrasci Javnog poziva dostupni su na web stranici Grada Varaždina, te u Gradu Varaždinu, Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin.